Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski
Logo youtube Logo facebook Logo twitter Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

Biuletyn Informacji Publicznej
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Przedmiot działalności


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie  gromadzi świadectwa różnorodności i bogactwa kultur całego świata, czyniąc je wartością ogólnonarodową i dobrem powszechnym społeczeństwa otwartego.

 

Muzeum prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną oraz naukową, współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z działalnością kulturalną.

 Zasady finansowania

 

- Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dn.25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 

- koszty działalności bieżącej Muzeum pokrywane są z uzyskanych przychodów, którymi są: dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności oraz najmu /dzierżawy składników majątku, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł

 

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

 

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Status prawny

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucja kultury i działa w szczególności na podstawie:

 

1. ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2. ustawy z dnia 21 listopada 1996r., o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24; z późn. zm.) zwanej dalej „ Ustawą o muzeach”.

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie podlega wpisowi do rejestru  Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną. Organizatorem muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór nad działalnością muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Kontakt

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1

00-056 Warszawa

 

tel: +48 22 827 76 41-46

fax: + 48 22 827 66 69

e-mail: sekretariat@ethnomuseum.pl

 

Sekretariat: (22) 827 76 41-46, wew. 230 lub 231

 

Kasa Muzeum: +48 22 827 76 41-46

 

Oprowadzanie grup dzieci i młodzieży: Dział Naukowo-Oświatowy, tel. (022) 8277641 do 46 w. 218

Oprowadzanie grup licealistów i dorosłych: Zespół Edukacji Dorosłych, tel. (022) 8277641 do 46 w. 261.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

STRUKTURA MUZEUM

REDAKCJA BIULETYNU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja dla Wykonawców
dotycząca ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji  ppoż w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 

Data zamieszczenia informacji : 02.08.2018 r.

Plik do pobrania [pdf]

Informacja dla Wykonawców
dotycząca ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji ppoż. w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 

Data zamieszczenia informacji : 27.07.2018 r.

Plik do pobrania [pdf]

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

dotyczące zamówienia na opracowanie dokumentacji i obsługę trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe”

 

Termin składania ofert:

01.08.2018 r.

Do godziny 15.00

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Plik do pobrania [pdf]

Informacja dla Wykonawców dotycząca ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie usługi konserwacji stałej w zakresie serwisu urządzeń i instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, a także ich napraw, usuwania awarii i ich skutków w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Plik do pobrania [pdf]

Informacja dla Wykonawców dotycząca ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji ppoż. w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 

Plik do pobrania [pdf]

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie usługi konserwacji stałej w zakresie serwisu urządzeń i instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, a także ich napraw, usuwania awarii i ich skutków w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Termin składania ofert:

03.08.2018 r.

Do godziny 15.00

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Plik do pobrania [pdf]

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usługi konserwacji systemu ppoż. w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 

Termin składania ofert:

03.08.2018 r.

Do godziny 15.00

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Plik do pobrania [pdf]

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP